Privacy Policy

Bedrijf:  Dierenkliniek Sint-Jan B.V.    Kapelsesteenweg 246 2930 Brasschaat
Telefoonnummer:  03 664 74 25
e-mailadres:  info@sintjan.be

Dierenkliniek Sint-Jan

Kapelsesteenweg 246

2930 Brasschaat

03 664 74 25

Dierenartsenpraktijk Sint-Jan

St.-Jansplein 63

2060 Antwerpen

03 233 23 33

Verwerking van persoonsgegevens

Dierenkliniek Sint-Jan. verwerkt persoonsgegevens met het oog op efficiënt klantenbeheer (administratie, patiëntenzorg, opvolging dossiers, verkopen, geneesmiddelenadministratie, en het verzenden van gepersonaliseerde uitnodigingen). Hiervoor kunnen uw gegevens uitgefilterd worden om een specifieke doelgroep te bereiken.

Rechten van de betrokkene

De klant heeft ten allen tijde recht op een volledige weergave van zijn persoonsgegevens en kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Ook is er een mogelijkheid voorzien om deze gegevens te laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken of hiertegen bezwaar te maken overeenkomstig artikel 6.1 lid (e) en lid (f). Daarnaast kan de klant een kopie van zijn persoonsgegevens in een duidelijk gestructureerde en machinaal leesbare vorm bekomen en deze laten overmaken aan een ander bedrijf. De klant kan dit doen door een e-mail te verzenden naar volgend e-mailadres:  info@sintjan.be. De klant heeft het recht om zich te verzetten tegen elke verwerking van zijn gegevens met het oog op direct marketing. Indien de klant een klacht wenst in te dienen, kan hij dit bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (b) noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst en (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens zullen niet aan derde bedrijven doorgegeven worden. Het is echter wel mogelijk dat er een back-up gemaakt wordt van deze gegevens. Indien deze back-up gemaakt wordt, wordt er gebruik gemaakt van een server die gelokaliseerd is binnen de Europese Economische ruimte of van een server die voldoet aan de overeenkomsten die opgemaakt zijn binnen de Privacy Shield regelgeving. De bedrijven garanderen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens. Bij een openstaande vordering kunnen de klantgegevens, inclusief factuurgegevens, doorgegeven worden aan een derde partij die instaat voor de inning hiervan. Het is tevens mogelijk dat bij het opmaken van voedingsadvies voor het huisdier van een klant, de klantgegevens zoals naam, voornaam en e-mailadres doorgegeven worden aan een derde partij zodanig dat dit advies gepersonaliseerd kan worden. Bij een doorverwijzing  worden naam, adres en telefoonnummer aan de collega dierenarts doorgegeven.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens die gebruikt worden voor klantbeheer worden niet langer bewaard dan de termijn noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (boekhouding, geneesmiddelenadministratie,…)